S T A T U T

 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Ratowniczych

International  Paramedic  Association

 

zatwierdzony  Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział  Gospodarczy KRS  z dnia  19.12.2014r.  

o wpisaniu Stowarzyszenia do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

pod n-rem  KRS -  0000535843 ,  REGON – 360384898 , NIP – 113 288 35 11

 

 

Rozdział  I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1

 

 1. Powołuje się Stowarzyszenie pod nazwą Międzynarodowe Stowarzyszenie Służb Ratowniczych International Paramedic Association. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych społeczności ratowników medycznych oraz ich rodzin, a także innych osób i podmiotów wspierających integrację środowiska związanego z ratownictwem medycznym.   
 2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.

 

§  2

 

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów.

 

 

§ 3

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

§  4

 

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

  

§  5

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

Rozdział  II.

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 6

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 • upowszechnianie i propagowanie inicjatyw, postaw oraz działań mających na celu integrację społeczności ratowników medycznych,
 • pogłębianie fachowej wiedzy medycznej wśród członków stowarzyszenia,
 • promocja prozdrowotnych i bezpiecznych zachowań,
 • wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy ratownikami medycznymi wykonującymi zawód także poza granicami Polski,
 • wspieranie inicjatyw wymiany międzynarodowej i praktyk zawodowych dla członów Stowarzyszenia,
 • wspieranie i pomoc członkom stowarzyszenia w trudnych sytuacjach życiowych,
 • podejmowanie działań zmierzających do wprowadzenia zmian w przepisach prawa określających wytyczne i standardy medyczne.               

 

§  7

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

a)   inspirowanie władz i organów administracji państwowej oraz instytucji do działań sprzyjających popularyzacji zachowań prozdrowotnych oraz do działań podwyższających poziom bezpieczeństwa w sferze publicznej i bezpieczeństwa ruchu,

b)  propagowanie i popularyzowanie, m.in. w środkach masowego przekazu, zachowań prozdrowotnych oraz świadomości bezpieczeństwa w sferze publicznej i bezpieczeństwa ruchu, w tym przede wszystkim ruchu drogowego,

c)   organizowanie szkoleń medycznych oraz z zakresu pierwszej pomocy,

d)  współpracę z osobami, instytucjami i organizacjami, w kraju i za granicą, o podobnym celu i zakresie działania, 

e)   organizowanie kursów doskonalenia zawodowego,

f)   organizację konferencji naukowych i sympozjów.

 

§  8

 

 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków, do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.   

                                                                    

 

Rozdział  III.

§ 9

 

Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna jak i prawna, spełniająca wymogi o których mowa w §1 Statutu oraz akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia.

  

§ 10

 

Członkowie  Stowarzyszenia dzielą się na:

 - członków zwyczajnych,

- członków wspierających,

- członków honorowych.  

§ 11

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski jak również cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
 2. Osoba prawna, krajowa jak i zagraniczna może zostać członkiem wspierającym.

 

§ 12

 

 1. Członkostwo zwyczajne i jako członek wspierający uzyskuje osoba, która wypełni i podpisze deklarację członkowską.  

 2. Członkostwo,  o którym mowa w pkt. 1, powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków. O podjęciu uchwały Zarząd powiadomi zainteresowanego.  

 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje uchwałą Walne Zebranie Członków.

 

§ 13

     1. Członkowie mają  prawo:

 • brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,
 • brać udział w Walnym Zebraniu Członków,
 • wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia,
 • uzyskiwać wszelkie informacje od władz Stowarzyszenia,
 • zgłaszać opinie, wnioski, postulaty oraz inicjatywy,
 • korzystać z poradnictwa, szkoleń oraz innych inicjatyw Stowarzyszenia,
 • posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznakę Stowarzyszenia.

 

     2.  Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego oraz czynnego prawa głosu.
Mają prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym

 

§ 14

 

Członkowie mają obowiązek:

 • swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 • popierać i czynnie realizować cele  Stowarzyszenia,
 • brać udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • dbać o dobre imię Stowarzyszenia, 
 • wnosić składki członkowskie.    

 

§ 15

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

 

a)      dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

b)      wykluczenia ze Stowarzyszenia:

 • za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
 • za zaleganie z płatnością składki członkowskiej za okres 1 roku i jeśli mimo wezwania, świadczenie to nie zostanie spełnione w terminie 90 dni,
 • z powodu niespełniania wymogów ustawowych lub statutowych, 
 • z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

c)   śmierci osoby fizycznej, a w przypadku osoby prawnej jej likwidacji.

 

§ 16

 

 1. Postępowanie w sprawie wykluczenia wszczyna się na pisemny i umotywowany wniosek członka Zarządu  lub 5 członków zwyczajnych skierowany do Zarządu.
 2. Członek w stosunku do którego wszczęto postępowanie, o którym mowa wyżej winien być o tym powiadomiony - nie później jednak niż na 14 dni przed datą rozpoznania przez Zarząd jego sprawy. Ma on prawo przedstawić swoje stanowisko.
 3. Uchwałę Zarządu o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem doręcza się przesyłką poleconą zainteresowanemu - w terminie 30 dni od daty jej doręczenia może on wnieść, za pośrednictwem Zarządu, odwołanie na piśmie do Walnego Zebrania Członków. Rozpoznanie odwołania winno nastąpić w miarę możliwości, na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków  jest ostateczna

 

 Rozdział  IV.

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 17

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zebranie Członków,
b)      Zarząd,
c)      Komisja  Rewizyjna.

2.   W przypadku odwołania, ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy tych organów uzupełniany         jest przez członków danego organu w drodze kooptacji jednego członka w przypadku Zarządu i jednego członka w przypadku Komisji Rewizyjnej, spośród                   niewybranych kandydatów, w oparciu o liczbę uzyskanych głosów. W wypadku braku lub niewystarczającej liczby kandydatów, ogłasza się wybory uzupełniające.

3.   Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są zwykłą większością głosów przez

      Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
4.   Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej  trwa 5 lat i wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny       rok obrotowy pełnienia funkcji. 

 

§ 18

 

1.   Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.   Do  kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :

 • uchwalanie zmian Statutu ,
 • uchwalanie i kształtowanie programu działania Stowarzyszenia,
 • wybór oraz odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej i ich kwitowanie,
 • zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Zarządu, na wniosek Komisji
 • Rewizyjnej,
 • udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
 • podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji, bądź przystępowanie do takich,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia,
 • umorzenia zaległości finansowych Członka wobec Stowarzyszenia,
 • ustalanie wysokości składki członkowskiej,
 • nabycie bądź zbycie nieruchomości przez Stowarzyszenie,
 • zgoda na podjęcie działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie,
 • wyrażenie zgody na każdorazowe rozporządzanie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości powyżej 80.000,00 złotych,
 • ustalanie zasad wynagradzania dla osób zatrudnionych przez Stowarzyszenie,
 • nadawanie godności Członka honorowego Stowarzyszenia, 
 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
 • decydowanie o sprawach Stowarzyszenia, dla których Statut nie ustala kompetencji dla innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 19

 

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd obligatoryjnie nie rzadziej niż raz na 2 lata.

 2. O terminie Walnego Zebrania zawiadamia się członków na piśmie lub w inny skuteczny sposób najpóźniej 14 dni przed terminem zebrania.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych.

 4. Jeśli Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego Walnego Zebrania na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź uprawnionej ilości członków w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku, Komisja Rewizyjna uprawniona jest do samodzielnego zwołania takiego zebrania.

 5. O terminie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zawiadamia się członków na piśmie , lub w inny skuteczny sposób  najpóźniej 14 dni przed terminem zebrania.

 6. W zawiadomieniu przedstawia się planowany porządek obrad. Planowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony.

 7. Członkowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.

 8. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zebrania Członków.

 9. Do zmiany Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności 51% członków – w pierwszym terminie, albo 35% członków – w drugim terminie, który może być wyznaczony na ten sam dzień.

 10. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej. Na wniosek 10 członków wprowadza się głosowanie tajne.

 11. Walne Zebranie jest ważne jeśli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych - w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony na ten sam dzień – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników jednak nie mniejszą niż 2/10 członków uprawnionych do głosowania.

 12. Pracami Walnego Zebrania Stowarzyszenia kieruje wybrany z pośród członków Stowarzyszenia Przewodniczący.

 13. Z Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i protokolant. 

 

§ 20

 

1.   Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2.   Do kompetencji Zarządu należy:

 

 • kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia ,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków ,
 • ustalanie projektu programu działania Stowarzyszenia ,
 • przyjmowanie i wykluczanie członków ,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników ,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zlecania wykonania prac osobom fizycznym i prawnym.

    

 

§ 21

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 9 członków Stowarzyszenia. Zarząd w terminie tygodnia wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym Prezesa,  Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Pod trwałą nieobecność Prezesa posiedzenie może zwołać jedna z pozostałych osób funkcyjnych Zarządu.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes albo Wiceprezes.
 4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos prowadzącego Zarząd. Każdy członek Zarządu ma jeden głos.
 5. Członkiem Zarządu można być najwyżej przez 3 kadencje następujące po sobie.
 6. Każdy z członków Zarządu ma prawo reprezentować Stowarzyszenie i zaciągać zobowiązania. W przypadku braku zgody pomiędzy członkami Zarządu, o podjęciu czynności lub zaciągnięciu zobowiązania decyduje większość członków Zarządu w podjętej przez siebie uchwale.
 7. Uzupełniającego wyboru członka Zarządu dokonuje się w terminie 2 miesięcy licząc od daty opróżnienia stanowiska.

 

§ 22

 

      1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia składającym się z co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.
      2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innejfunkcji w Stowarzyszeniu.
      3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego i określa tryb swego działania.
      4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

 • przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności finansowej,

 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli,

 • składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o uchylenie uchwał Zarządu sprzecznych z postanowieniami Statutu lub celami Stowarzyszenia,

 • składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

 • składanie na walnym Zebraniu Członków wniosków  o zatwierdzenie wydatków i bilansu za rok kalendarzowy.

 

      5. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania czynności kontrolnych może badać wszelkie dokumenty Stowarzyszenia.
      6. Do wykonania określonej kontroli Komisja Rewizyjna może wydelegować jednego ze swych członków.
      7. Do podjęcia uchwał na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność wszystkich członków.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością               głosów.
      8. Uzupełniającego wyboru członka Komisji Rewizyjnej dokonuje się w terminie 2 miesięcy licząc od daty opróżnienia stanowiska.

 

                                                                

§ 23

 

Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia , określając jego strukturę organizacyjną oraz zakres wykonywanych funkcji i zatrudniając w tym celu pracowników.  

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 24

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, nieruchomości i rzeczy ruchome.

1.   Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 • ze składek członkowskich,
 • ze świadczeń członków, którzy wspierają Stowarzyszenie,
 • z darowizn,
 • ze spadków,
 • z dotacji i subwencji,
 • z zapisów,
 • z dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 • ze zbiórek publicznych.

2.   Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

 

§ 25

 1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków w trybie określonym w niniejszym Statucie.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
 3. Jeśli uchwała, o której mowa w pkt. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami są Przewodniczący Zarządu i Skarbnik.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe .

 

§ 26

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.  

 

Aleksandra Majchrzak

Ariel Szczotok

Jacek Mackiewicz